Έμπιστη

Cartão Luiza

natanaelbr
49.64MB
Λήψη
Λήψεις 500 - 3k
Έκδοση 5.6.5 πριν 1 εβδομάδα

Περιγραφή του Cartão Luiza

Que tal poder controlar gastos, verificar fatura, consultar saldo do seu cartão de crédito sem sair de casa e ainda ter a segurança de um cartão virtual?

O app do Cartão Luiza auxilia no controle de gastos das suas compras em tempo real, consulta de saldo para você se planejar e uso do cartão virtual para compras online.

Controle de gastos
Aqui no app do Cartão Luiza, você faz seu controle de gastos digital: na linha do tempo ficam todos os seus gastos do cartão de crédito, em ordem cronológica e em tempo real. Assim ficou mais fácil fazer o controle de gastos do seu cartão de crédito.

Você pode consultar a fatura aberta ou fechada do seu cartão de crédito em qualquer lugar. Fez a consulta de saldo e precisa parcelar a fatura? O app permite a contratação do Parcelamento da Fatura, assim você evita um aperto no orçamento. Baixe agora para consultar seu limite e controlar gastos com mais facilidade.

Consulta de saldo
O app do Cartão Luiza foi feito para você acompanhar o que acontece com o seu cartão de crédito, desde consultar saldo até mesmo controlar gastos. Tudo isso na palma da sua mão! Fazer sua consulta de saldo com o app ficou mais rápido.

Cartão virtual
Chega de burocracias! O app do cartão de crédito do Cartão Luiza é perfeito para gerenciar e controlar gastos, consultar saldo e acompanhar a fatura. Além disso, oferece toda a segurança para o usuário: com ele, é possível gerar um Cartão Virtual para utilizar nas suas compras online. E, para sua segurança, o cartão virtual é válido apenas para uma compra online e expira logo após o uso.

Cartão de crédito seguro
Perdeu o cartão? O app te ajuda a fazer o bloqueio e desbloqueio temporário do cartão de crédito. É uma solução 100% digital para tornar o seu dia a dia mais prático e seguro.

O app do cartão de crédito do Cartão Luiza foi feito para facilitar o seu cotidiano: através dele você consegue, de forma rápida e simples, consultar saldo, verificar o valor da sua próxima fatura além de poder controlar gastos e, assim, programar-se para os próximos meses!

Ganhe tempo e baixe agora o app Cartão Luiza. Comece a controlar gastos, consultar saldo, acompanhe a fatura de perto, gere seu cartão virtual e acrescente segurança no seu dia a dia. Desfrute de todas as funcionalidades pensadas justamente para facilitar ainda mais a sua vida!

Faça a consulta de saldo e fatura direto do app Cartão Luiza e acompanhe de perto os seus gastos diários!

Você pode pedir seu cartão Magazine Luiza de onde você estiver, diretamente no app. Baixe o aplicativo, clique em "peça já o seu" e preencha o formulário para solicitar o cartão que mais combina com você! Controlar gastos nunca foi tão prático!

Baixe agora o app e faça parte desse novo movimento digital.

App Cartão Luiza, tudo do seu cartão direto no seu celular.
How about being able to track expenses, check invoice, check your credit card balance without leaving home and still have the security of a virtual card?

The Luiza Card app helps you control spending on your purchases in real time, balance consultation for you if you plan and use the virtual card for online purchases.

Expense control
Here in the Luiza Card app, you do your digital spending control: in the timeline all your credit card expenses are spent, in chronological order and in real time. This made it easier to track your credit card expenses.

You can check your credit card open or closed invoice anywhere. Did you check the balance and need to pay the invoice? The app allows you to hire Invoice Installment, so you avoid a tight budget. Download now to check your limit and control spending more easily.

Balance Inquiry
The Luiza Card app was made for you to track what happens to your credit card, from checking balance to even controlling expenses. All this in the palm of your hand! Making your balance inquiry with the app got faster.

Virtual card
Enough of bureaucracies! The Luiza Card's credit card app is perfect for managing and controlling expenses, checking balance and tracking the invoice. In addition, it offers all the security for the user: with it, it is possible to generate a Virtual Card to use in your online purchases. And, for your safety, the virtual card is only valid for an online purchase and expires immediately after use.

Secure credit card
Lost the card? The app helps you temporarily lock and unlock your credit card. It is a 100% digital solution to make your day to day more practical and safe.

The Luiza Card's credit card app was made to make your day-to-day life easier: through it you can quickly and simply check balance, check the value of your next invoice in addition to being able to control expenses and, therefore, to schedule for the coming months!

Save time and download the Luiza Card app now. Start tracking expenses, check balance, follow the invoice closely, generate your virtual card and add security in your day to day. Enjoy all the features designed to make your life even easier!

Make the balance inquiry and direct invoice of the Luiza Card app and keep a close watch on your daily expenses!

You can order your Magazine Luiza card from wherever you are, right in the app. Download the application, click on "play now yours" and fill out the form to request the card that suits you the most! Controlling expenses has never been so practical!

Download the app now and be part of this new digital movement.

App Card Luiza, everything from your card straight to your cell phone.

Que tal poder controlar gastos, verificar fatura, consultar saldo do seu cartão de crédito sem sair de casa e ainda ter a segurança de um cartão virtual?

O app do Cartão Luiza auxilia no controle de gastos das suas compras em tempo real, consulta de saldo para você se planejar e uso do cartão virtual para compras online.

Controle de gastos
Aqui no app do Cartão Luiza, você faz seu controle de gastos digital: na linha do tempo ficam todos os seus gastos do cartão de crédito, em ordem cronológica e em tempo real. Assim ficou mais fácil fazer o controle de gastos do seu cartão de crédito.

Você pode consultar a fatura aberta ou fechada do seu cartão de crédito em qualquer lugar. Fez a consulta de saldo e precisa parcelar a fatura? O app permite a contratação do Parcelamento da Fatura, assim você evita um aperto no orçamento. Baixe agora para consultar seu limite e controlar gastos com mais facilidade.

Consulta de saldo
O app do Cartão Luiza foi feito para você acompanhar o que acontece com o seu cartão de crédito, desde consultar saldo até mesmo controlar gastos. Tudo isso na palma da sua mão! Fazer sua consulta de saldo com o app ficou mais rápido.

Cartão virtual
Chega de burocracias! O app do cartão de crédito do Cartão Luiza é perfeito para gerenciar e controlar gastos, consultar saldo e acompanhar a fatura. Além disso, oferece toda a segurança para o usuário: com ele, é possível gerar um Cartão Virtual para utilizar nas suas compras online. E, para sua segurança, o cartão virtual é válido apenas para uma compra online e expira logo após o uso.

Cartão de crédito seguro
Perdeu o cartão? O app te ajuda a fazer o bloqueio e desbloqueio temporário do cartão de crédito. É uma solução 100% digital para tornar o seu dia a dia mais prático e seguro.

O app do cartão de crédito do Cartão Luiza foi feito para facilitar o seu cotidiano: através dele você consegue, de forma rápida e simples, consultar saldo, verificar o valor da sua próxima fatura além de poder controlar gastos e, assim, programar-se para os próximos meses!

Ganhe tempo e baixe agora o app Cartão Luiza. Comece a controlar gastos, consultar saldo, acompanhe a fatura de perto, gere seu cartão virtual e acrescente segurança no seu dia a dia. Desfrute de todas as funcionalidades pensadas justamente para facilitar ainda mais a sua vida!

Faça a consulta de saldo e fatura direto do app Cartão Luiza e acompanhe de perto os seus gastos diários!

Você pode pedir seu cartão Magazine Luiza de onde você estiver, diretamente no app. Baixe o aplicativo, clique em "peça já o seu" e preencha o formulário para solicitar o cartão que mais combina com você! Controlar gastos nunca foi tão prático!

Baixe agora o app e faça parte desse novo movimento digital.

App Cartão Luiza, tudo do seu cartão direto no seu celular.

Δείτε περισσότερα

Αξιολογήσεις χρηστών για Cartão Luiza

0
0
5
0
4
0
3
0
2
0
1
0

Επισήμανση Cartão Luiza

Επισήμανση ως: trusted
Λειτουργεί τέλεια 0
Επισήμανση ως: needs licence
Χρειάζεται άδεια 0
Επισήμανση ως: fake
Ψεύτικη εφαρμογή 0
Επισήμανση ως: virus
Ιός 0
Αvatar του store natanaelbr
Store natanaelbr 4.04k 827.1k

Πληροφορίες APK σχετικά με Cartão Luiza

Έκδοση APK 5.6.5
Συμβατότητα Android 4.2.x+ (Jelly Bean)


Λήψη Cartão Luiza APK
Λήψη